FANDOM


Click the heading for evidence of fraud.

RxExpressOnlineEdit

mypharmacymedicare.ru

The DoctorsEdit

anocdiser.ru
caosiundre.ru
casniojunew.ru
cjnisugnser.ru
cjnsoiuenrfser.ru
cjsoijuecse.ru
ckjnoasgse.ru
ckjsiougnse.ru
ckmaosig.ru
cmosigewfs.ru
cmosingser.ru
cnisungec.ru
cnosigsecs.ru
cojmnsoeifcse.ru
cosigescsed.ru
indiojuna.ru
iybgsecse.ru
jcnisjugnserd.ru
jincodise.ru
jkcnoisjug.ru
jncisujecs.ru
jndijsnsec.ru
jnijsunbec.ru
jnijusecs.ru
junciusec.ru
kacodeac.ru
kcmoasidecse.ru
kcoiseca.ru
kfaidsec.ru
kfnoisjnvs.ru
kjncisouj.ru
kjncoijsugs.ru
kjncosiu.ru
kmcoisasdr.ru
kmcosige.ru
knaocsec.ru
kodamce.ru
kosidgxr.ru
lkcsoise.ru
mocisgxe.ru
nciosujec.ru
njisjungsec.ru
sjncijuagse.ru
skcniugse.ru
skociefser.ru
uesgwecs.ru
unigsecse.ru
vmoigsese.ru


Complaint processEdit

Mail to dom-reg@naunet.ru and response@cert-gib.ru

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.